BS5 Colors

Bootstrap 5

عناوین این گفتار:

رنگ ها در بوت استرپ 5 

در این قسمت از آموزش طراحی سایت با بوت استرپ آمده ام تا از رنگ ها بنویسم. Bootstrap 5 Colors (رنگ‌های بوت‌استرپ 5) مجموعه‌ای از رنگ‌های پیش‌فرض است که در فریمورک بوت‌استرپ 5 قرار دارند. این مجموعه شامل یک سری رنگ‌های پرکاربرد است که به طور استاندارد تعریف شده‌اند و می‌توانید از آن‌ها در طراحی و توسعه وب‌سایت‌ها استفاده کنید.

رنگ‌های Bootstrap 5 به صورت متغیرهای CSS تعریف شده‌اند و می‌توانید آن‌ها را در کلاس‌ها و استیل‌های خود استفاده کنید. برخی از رنگ‌های اصلی Bootstrap 5 عبارتند از:

– Primary (اصلی): #0d6efd
– Secondary (ثانویه): #6c757d
– Success (موفقیت): #198754
– Danger (خطر): #dc3545
– Warning (هشدار): #ffc107
– Info (اطلاعات): #0dcaf0
– Light (روشن): #f8f9fa
– Dark (تاریک): #212529

علاوه بر این، Bootstrap 5 از دسته‌بندی رنگ‌ها برای ایجاد سایر گروه‌های رنگی نیز استفاده می‌کند، از جمله رنگ‌های متن (text colors) و رنگ‌های پس‌زمینه (background colors). این دسته‌بندی‌ها به شما امکان می‌دهند تا با استفاده از رنگ‌های پیش‌فرض Bootstrap 5، طرح‌بندی و ظاهر مناسبی را برای وب‌سایت خود ایجاد کنید.

چگونه می توانم در بوت استرپ از رنگ استفاده کنم؟

در Bootstrap، شما می‌توانید از رنگ‌های مختلف برای استایل دادن به عناصر و نمایش متن‌ها استفاده کنید. این کتابخانه یک سری کلاس‌های CSS ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد به راحتی از رنگ‌های مختلف استفاده کنید. در زیر توضیح می‌دهم چگونه از رنگ‌ها در بوت استرپ استفاده کنید:

 1. کلاس‌های متناظر با رنگ: شما می‌توانید از کلاس‌های `text-primary`، `text-secondary`، `text-success`، `text-danger`، `text-warning`، `text-info`، `text-light` و `text-dark` برای تغییر رنگ متن استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر بخواهید یک متن را با رنگ قرمز نمایش دهید، کلاس `text-danger` را به آن اضافه کنید.
 2. کلاس‌های پس زمینه: برای تغییر رنگ پس زمینه عناصر، می‌توانید از کلاس‌های `bg-primary`، `bg-secondary`، `bg-success`، `bg-danger`، `bg-warning`، `bg-info`، `bg-light` و `bg-dark` استفاده کنید. به عنوان مثال، برای قرار دادن پس زمینه یک عنصر در رنگ زرد، کلاس `bg-warning` را به آن اضافه کنید.
 3. کلاس‌های متناظر با رنگ با اعمال تأثیرات: بوت استرپ امکان استفاده از کلاس‌های دیگری نیز در کنار کلاس‌های متناظر با رنگ فراهم می‌کند تا تأثیرات بیشتری اعمال شود. برای مثال، می‌توانید از کلاس `text-primary fw-bold` برای نمایش یک متن با رنگ اصلی و وزن متوسط استفاده کنید. در اینجا `fw-bold` برای تغییر وزن متن به حالت اتی (bold) استفاده شده است.
 4. استفاده از کدهای رنگ: اگر می‌خواهید رنگ خاصی را به صورت مستقیم استفاده کنید، می‌توانید از کدهای رنگ HEX یا RGB استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از استایل `style=”color: #ff0000;”` برای تغییر رنگ متن به قرمز استفاده کنید.

با استفاده از این روش‌ها، شما می‌توانید رنگ‌های مختلف را در بوت استرپ استفاده کنید و عناصر را به طور مطلوب استایل دهید.

یک نمونه کد رنگ در بوت استرپ

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Colors</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 
</head>
<body>

 <div class="container mt-3">
  <h2>Bootstrap Colors</h2>
  <p class="text-primary">This text is in primary color.</p>
  <p class="text-success">This text is in success color.</p>
  <p class="text-info">This text is in info color.</p>
  <p class="text-warning">This text is in warning color.</p>
  <p class="text-danger">This text is in danger color.</p>
  <button class="btn btn-primary">Primary Button</button>
  <button class="btn btn-success">Success Button</button>
  <button class="btn btn-info">Info Button</button>
  <button class="btn btn-warning">Warning Button</button>
  <button class="btn btn-danger">Danger Button</button>
 </div> <script data-no-optimize="1">!function(t,e){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define(e):(t="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:t||self).LazyLoad=e()}(this,function(){"use strict";function e(){return(e=Object.assign||function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var n,a=arguments[e];for(n in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,n)&&(t[n]=a[n])}return t}).apply(this,arguments)}function i(t){return e({},it,t)}function o(t,e){var n,a="LazyLoad::Initialized",i=new t(e);try{n=new CustomEvent(a,{detail:{instance:i}})}catch(t){(n=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(a,!1,!1,{instance:i})}window.dispatchEvent(n)}function l(t,e){return t.getAttribute(gt+e)}function c(t){return l(t,bt)}function s(t,e){return function(t,e,n){e=gt+e;null!==n?t.setAttribute(e,n):t.removeAttribute(e)}(t,bt,e)}function r(t){return s(t,null),0}function u(t){return null===c(t)}function d(t){return c(t)===vt}function f(t,e,n,a){t&&(void 0===a?void 0===n?t(e):t(e,n):t(e,n,a))}function _(t,e){nt?t.classList.add(e):t.className+=(t.className?" ":"")+e}function v(t,e){nt?t.classList.remove(e):t.className=t.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+e+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")}function g(t){return t.llTempImage}function b(t,e){!e||(e=e._observer)&&e.unobserve(t)}function p(t,e){t&&(t.loadingCount+=e)}function h(t,e){t&&(t.toLoadCount=e)}function n(t){for(var e,n=[],a=0;e=t.children[a];a+=1)"SOURCE"===e.tagName&&n.push(e);return n}function m(t,e){(t=t.parentNode)&&"PICTURE"===t.tagName&&n(t).forEach(e)}function a(t,e){n(t).forEach(e)}function E(t){return!!t[st]}function I(t){return t[st]}function y(t){return delete t[st]}function A(e,t){var n;E(e)||(n={},t.forEach(function(t){n[t]=e.getAttribute(t)}),e[st]=n)}function k(a,t){var i;E(a)&&(i=I(a),t.forEach(function(t){var e,n;e=a,(t=i[n=t])?e.setAttribute(n,t):e.removeAttribute(n)}))}function L(t,e,n){_(t,e.class_loading),s(t,ut),n&&(p(n,1),f(e.callback_loading,t,n))}function w(t,e,n){n&&t.setAttribute(e,n)}function x(t,e){w(t,ct,l(t,e.data_sizes)),w(t,rt,l(t,e.data_srcset)),w(t,ot,l(t,e.data_src))}function O(t,e,n){var a=l(t,e.data_bg_multi),i=l(t,e.data_bg_multi_hidpi);(a=at&&i?i:a)&&(t.style.backgroundImage=a,n=n,_(t=t,(e=e).class_applied),s(t,ft),n&&(e.unobserve_completed&&b(t,e),f(e.callback_applied,t,n)))}function N(t,e){!e||0<e.loadingCount||0<e.toLoadCount||f(t.callback_finish,e)}function C(t,e,n){t.addEventListener(e,n),t.llEvLisnrs[e]=n}function M(t){return!!t.llEvLisnrs}function z(t){if(M(t)){var e,n,a=t.llEvLisnrs;for(e in a){var i=a[e];n=e,i=i,t.removeEventListener(n,i)}delete t.llEvLisnrs}}function R(t,e,n){var a;delete t.llTempImage,p(n,-1),(a=n)&&--a.toLoadCount,v(t,e.class_loading),e.unobserve_completed&&b(t,n)}function T(o,r,c){var l=g(o)||o;M(l)||function(t,e,n){M(t)||(t.llEvLisnrs={});var a="VIDEO"===t.tagName?"loadeddata":"load";C(t,a,e),C(t,"error",n)}(l,function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_loaded),s(e,dt),f(n.callback_loaded,e,a),i||N(n,a),z(l)},function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_error),s(e,_t),f(n.callback_error,e,a),i||N(n,a),z(l)})}function G(t,e,n){var a,i,o,r,c;t.llTempImage=document.createElement("IMG"),T(t,e,n),E(c=t)||(c[st]={backgroundImage:c.style.backgroundImage}),o=n,r=l(a=t,(i=e).data_bg),c=l(a,i.data_bg_hidpi),(r=at&&c?c:r)&&(a.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),g(a).setAttribute(ot,r),L(a,i,o)),O(t,e,n)}function D(t,e,n){var a;T(t,e,n),a=e,e=n,(t=It[(n=t).tagName])&&(t(n,a),L(n,a,e))}function V(t,e,n){var a;a=t,(-1<yt.indexOf(a.tagName)?D:G)(t,e,n)}function F(t,e,n){var a;t.setAttribute("loading","lazy"),T(t,e,n),a=e,(e=It[(n=t).tagName])&&e(n,a),s(t,vt)}function j(t){t.removeAttribute(ot),t.removeAttribute(rt),t.removeAttribute(ct)}function P(t){m(t,function(t){k(t,Et)}),k(t,Et)}function S(t){var e;(e=At[t.tagName])?e(t):E(e=t)&&(t=I(e),e.style.backgroundImage=t.backgroundImage)}function U(t,e){var n;S(t),n=e,u(e=t)||d(e)||(v(e,n.class_entered),v(e,n.class_exited),v(e,n.class_applied),v(e,n.class_loading),v(e,n.class_loaded),v(e,n.class_error)),r(t),y(t)}function $(t,e,n,a){var i;n.cancel_on_exit&&(c(t)!==ut||"IMG"===t.tagName&&(z(t),m(i=t,function(t){j(t)}),j(i),P(t),v(t,n.class_loading),p(a,-1),r(t),f(n.callback_cancel,t,e,a)))}function q(t,e,n,a){var i,o,r=(o=t,0<=pt.indexOf(c(o)));s(t,"entered"),_(t,n.class_entered),v(t,n.class_exited),i=t,o=a,n.unobserve_entered&&b(i,o),f(n.callback_enter,t,e,a),r||V(t,n,a)}function H(t){return t.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype}function B(t,i,o){t.forEach(function(t){return(a=t).isIntersecting||0<a.intersectionRatio?q(t.target,t,i,o):(e=t.target,n=t,a=i,t=o,void(u(e)||(_(e,a.class_exited),$(e,n,a,t),f(a.callback_exit,e,n,t))));var e,n,a})}function J(e,n){var t;et&&!H(e)&&(n._observer=new IntersectionObserver(function(t){B(t,e,n)},{root:(t=e).container===document?null:t.container,rootMargin:t.thresholds||t.threshold+"px"}))}function K(t){return Array.prototype.slice.call(t)}function Q(t){return t.container.querySelectorAll(t.elements_selector)}function W(t){return c(t)===_t}function X(t,e){return e=t||Q(e),K(e).filter(u)}function Y(e,t){var n;(n=Q(e),K(n).filter(W)).forEach(function(t){v(t,e.class_error),r(t)}),t.update()}function t(t,e){var n,a,t=i(t);this._settings=t,this.loadingCount=0,J(t,this),n=t,a=this,Z&&window.addEventListener("online",function(){Y(n,a)}),this.update(e)}var Z="undefined"!=typeof window,tt=Z&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),et=Z&&"IntersectionObserver"in window,nt=Z&&"classList"in document.createElement("p"),at=Z&&1<window.devicePixelRatio,it={elements_selector:".lazy",container:tt||Z?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"litespeed-loading",class_loaded:"litespeed-loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},ot="src",rt="srcset",ct="sizes",lt="poster",st="llOriginalAttrs",ut="loading",dt="loaded",ft="applied",_t="error",vt="native",gt="data-",bt="ll-status",pt=[ut,dt,ft,_t],ht=[ot],mt=[ot,lt],Et=[ot,rt,ct],It={IMG:function(t,e){m(t,function(t){A(t,Et),x(t,e)}),A(t,Et),x(t,e)},IFRAME:function(t,e){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))},VIDEO:function(t,e){a(t,function(t){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))}),A(t,mt),w(t,lt,l(t,e.data_poster)),w(t,ot,l(t,e.data_src)),t.load()}},yt=["IMG","IFRAME","VIDEO"],At={IMG:P,IFRAME:function(t){k(t,ht)},VIDEO:function(t){a(t,function(t){k(t,ht)}),k(t,mt),t.load()}},kt=["IMG","IFRAME","VIDEO"];return t.prototype={update:function(t){var e,n,a,i=this._settings,o=X(t,i);{if(h(this,o.length),!tt&&et)return H(i)?(e=i,n=this,o.forEach(function(t){-1!==kt.indexOf(t.tagName)&&F(t,e,n)}),void h(n,0)):(t=this._observer,i=o,t.disconnect(),a=t,void i.forEach(function(t){a.observe(t)}));this.loadAll(o)}},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),Q(this._settings).forEach(function(t){y(t)}),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(t){var e=this,n=this._settings;X(t,n).forEach(function(t){b(t,e),V(t,n,e)})},restoreAll:function(){var e=this._settings;Q(e).forEach(function(t){U(t,e)})}},t.load=function(t,e){e=i(e);V(t,e)},t.resetStatus=function(t){r(t)},Z&&function(t,e){if(e)if(e.length)for(var n,a=0;n=e[a];a+=1)o(t,n);else o(t,e)}(t,window.lazyLoadOptions),t});!function(e,t){"use strict";function a(){t.body.classList.add("litespeed_lazyloaded")}function n(){console.log("[LiteSpeed] Start Lazy Load Images"),d=new LazyLoad({elements_selector:"[data-lazyloaded]",callback_finish:a}),o=function(){d.update()},e.MutationObserver&&new MutationObserver(o).observe(t.documentElement,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0})}var d,o;e.addEventListener?e.addEventListener("load",n,!1):e.attachEvent("onload",n)}(window,document);</script><script data-no-optimize="1">var litespeed_vary=document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)_lscache_vary\s*\=\s*([^;]*).*$)|^.*$/,"");litespeed_vary||fetch("/wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php",{method:"POST",cache:"no-cache",redirect:"follow"}).then(e=>e.json()).then(e=>{console.log(e),e.hasOwnProperty("reload")&&"yes"==e.reload&&(sessionStorage.setItem("litespeed_docref",document.referrer),window.location.reload(!0))});</script><script data-optimized="1" type="litespeed/javascript" data-src="http://mahditavakoli.com/wp-content/litespeed/js/f53dda702f3c2546a5bce1669099cc2b.js?ver=e446d"></script><script>const litespeed_ui_events=["mouseover","click","keydown","wheel","touchmove","touchstart"];var urlCreator=window.URL||window.webkitURL;function litespeed_load_delayed_js_force(){console.log("[LiteSpeed] Start Load JS Delayed"),litespeed_ui_events.forEach(e=>{window.removeEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_force,{passive:!0})}),document.querySelectorAll("iframe[data-litespeed-src]").forEach(e=>{e.setAttribute("src",e.getAttribute("data-litespeed-src"))}),"loading"==document.readyState?window.addEventListener("DOMContentLoaded",litespeed_load_delayed_js):litespeed_load_delayed_js()}litespeed_ui_events.forEach(e=>{window.addEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_force,{passive:!0})});async function litespeed_load_delayed_js(){let t=[];for(var d in document.querySelectorAll('script[type="litespeed/javascript"]').forEach(e=>{t.push(e)}),t)await new Promise(e=>litespeed_load_one(t[d],e));document.dispatchEvent(new Event("DOMContentLiteSpeedLoaded")),window.dispatchEvent(new Event("DOMContentLiteSpeedLoaded"))}function litespeed_load_one(t,e){console.log("[LiteSpeed] Load ",t);var d=document.createElement("script");d.addEventListener("load",e),d.addEventListener("error",e),t.getAttributeNames().forEach(e=>{"type"!=e&&d.setAttribute("data-src"==e?"src":e,t.getAttribute(e))});let a=!(d.type="text/javascript");!d.src&&t.textContent&&(d.src=litespeed_inline2src(t.textContent),a=!0),t.after(d),t.remove(),a&&e()}function litespeed_inline2src(t){try{var d=urlCreator.createObjectURL(new Blob([t.replace(/^(?:<!--)?(.*?)(?:-->)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:<!--)?(.*?)(?:-->)?$/gm,"$1"))}return d}</script></body>
</html>
				
			

در بوت استرپ ۵، چهار رنگ اصلی وجود دارد. این رنگ‌ها عبارتند از: آبی اصلی (Primary blue)، سبز موفقیت (Success green)، زرد اطلاعات (Info yellow) و قرمز خطر (Danger red).

 

بوت استرپ ۵ از کلاس‌های CSS برای تغییر رنگ‌ها استفاده می‌کند. شما می‌توانید از کلاس‌های text-{color} برای تغییر رنگ متن و از کلاس‌های bg-{color} برای تغییر رنگ پس زمینه استفاده کنید. در اینجا {color} به رنگ مورد نظر اشاره دارد، مانند primary، success، danger و غیره.

بله، می‌توانید رنگ‌های دلخواه خود را در بوت استرپ ۵ استفاده کنید. به علاوه از رنگ‌های اصلی، شما می‌توانید از کدهای رنگ HEX یا RGB نیز استفاده کنید. برای این کار، می‌توانید از استایل style=”color: #ff0000;” برای تغییر رنگ متن و style=”background-color: #ff0000;” برای تغییر رنگ پس زمینه استفاده کنید.

اشتراک گذاری این مطلب در:

خبر رسان

با وارد کردن ایمل تان، جدیدترین خبرنامه های ما برای شما ارسال می شود.